Stánek měl čtyřicet osm desek (viz obrázek na začátku kapitoly), to je součin 4 x 12. Čtyřka je číslo testování, zkoušek a soužení. Dva­náctka znásobená soužením přivádí člověka do dokonalosti.

„Aby zkušení víry vaší, mnohem dražší nežli zlato, kteréž hyne, a však se v ohni zkušuje, nalezeno bylo k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista.“ (1Pt 1:7)

Desky byly pokryté zlatem, což znamená, že veškeré tělo, těles­nost a vše, co je z člověka, musí být zcela a neustále skryto v Kristu. Jediným vnějším projevem, viditelným pro lidské oči, musí být zlato, které mluví o BOŽÍ PŘIROZENOSTI – LÁSCE.

UZAVŘEN

Desky tvoří druhé ohrazení, do kterého Bůh člověka uzavírá. Desky měly na výšku DESET loket. To je symbol vlády, Božího řádu. Jedna deska byla široká JEDEN A PŮL lokte, což je polovina Boží plnosti. To znamená, že žádný člověk ne­vstoupí do této plnosti sám. Potřebuje ostatní, s nimiž bude tvořit stánek.

„Až bychom se sběhli všickni … v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova.“ (Ef 4:13)

JEDEN ČLOVĚK NEMŮŽE BÝT PĚTINÁSOBNOU SLUŽEBNOSTÍ. Jedna deska (jedna duše) reprezentuje pouze polovinu doko­nalosti.

SLUŽEBNOST TĚLA

Slovo „Tělo“ označuje organizaci skládající se z mnoha organiz­mů. Samo použití tohoto slova z něho v duchovním smyslu činí jedi­nečnou sílu. Je to DUCHOVNÍ tělo s FYZICKOU činností. Je to soustrojí lidských organizmů s DUCHOVNÍ HLAVOU, která vede mnoho lidí jednou myslí a jedním Duchem.

SLÁVA

Sláva Těla Kristova spočívá ve skutečnosti, že lidé nejsou auto­maty nebo roboty, fungujícími pod supermanem, jak je tomu v pří-padě, když je člověk posedlý ďáblem. ALE jsou to lidé, kteří svou svobodnou vůlí a volbou, svou láskou k Bohu, svým uvážlivým úsi-lím, ba přímo zápasem o „svrchní věci” a zbožnost POUŽILI BOŽÍ NÁSTROJE A ZVÍTĚZILI NAD NEPŘÍTELEM UVNITŘ SEBE I VNĚ. Svou přičinlivostí a zasvěcením se přeměnili v SYNY SVĚTLA a na­věky jimi zůstanou, PROTOŽE CHTĚJÍ.

Deska a stříbrná patkaNAŠE ZAKOTVENÍ

To, co nás váže a drží jako část Božího domu, jako živé kameny budované v duchovní dům, je ve stánku zobrazeno ČTYŘICETI STŘÍBRNÝMI PATKAMI. Tyto patky jsou po obou stra-nách příbytku a drží dvacet desek ve svislé poloze. Desky jsou spojeny a drženy u sebe PĚTI TYČEMI ZE DŘEVA SETIM, POKRYTÝMI ZLATEM. ZÁPADNÍ (zadní) STRANA STÁNKU je sestavena z OSMI desek zasazených do ŠESTNÁCTI STŘÍBRNÝCH PATEK.

DVACET je číslo vykoupení a ČTYŘICET je číslo soužení, zkou­šek a konce tělesnosti. ČTYŘICET stříbrných patek drží DVACET desek ve svislé poloze. To znamená, že stříbro, které má stejný sym­bolický význam jako číslo dvacet – VYKOUPENÍ, nás drží na místě s Bohem v Těle Kristově. Dva čepy na každé desce představují Ducha a Slovo (viz obrázek 10).

To, že stojíme, je díky VYKOUPENÍ. Ale to, co nám brání vyklá­nět se do stran, je pět dřevěných tyčí pokrytých zlatem.

<< Předchozí strana Další strana >>