V této studii se zaměříme na Mojžíšův stánek na poušti, který Bůh dal jako vzor a obraz plnosti evangelia Ježíše Krista.

To říká sám Ježíš:

„Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neb ON O MNĚ PSAL. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?“ (Jan 5:46–47)

S touto myšlenkou se ztotožňoval i apoštol Petr ve Skutcích 3:22–23:

„Mojžíš zajisté otcům řekl: Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož poslouchati budete ve všem, cožkoli bude mluviti vám. Staneť se pak, že každá duše, kteráž by neposlouchala toho proroka, vyhlazena bude z lidu.“

Mnozí křesťané ani neví, že všechna Písma Starého zákona jsou napsána Ježíšem Kristem a jsou o Ježíši Kristu. Pokud by tomu tak ne­bylo, pak by Starý zákon neměl hodnotu Písma.

Pravost každé knihy Mojžíšovy byla potvrzena jak Ježíšem Kristem, tak apoštoly, když z nich v evangeliích a epištolách volně citují. Ne, že by se jedna osoba náhodně zmínila o druhé, ale Ježíš Kristus své učení na knihách Mojžíšových založil a také v Janovi ve 14. ka­pitole prohlásil, že slova, která mluví, nejsou Jeho, ale Otce, který Ho poslal.

A tak můžeme s jistotou říci, že Bůh citoval Mojžíše proto, že Mojžíšova slova byla z Boha – Boží Slovo.

Bůh jasně oznámil Danielovi a ostatním prorokům, že evange­lium a plnost Krista budou zjeveny lidem na konci věků. V minulosti mnozí tvrdili, že obdrželi zjevení, o kterém proroci mluvili; že byli lidem poslední doby. Někteří dokonce prorokovali, kdy přijde konec.

ČAS KONCE

Před mnoha lety se na Jamajce stal tento smutný příběh. Člověk jménem Bedward svedl mnoho lidí, protože prorokoval, že jistého dne nastane konec světa a že on a jeho následovníci odletí do jakéhosi připraveného nebe v oblacích.

Vybízel lidi, aby prodali své majetky a peníze mu odevzdali. Ti to opravdu udělali. Peníze se mu začaly hromadit a umím si předsta­vit, že dost zbohatl, než se přiblížil den vysvobození.

Jeho věrní přestěhovali své rodiny do připraveného tábora a bla-ženě očekávali konec.

Nastal den vysvobození a když minulo ráno, poledne i odpo­ledne a nic se nestalo, věrní začali věrnost ztrácet.

Uvádí se, že jeden diakon vyšplhal na strom a mnozí další ho následovali. Ve své horlivé snaze uspíšit vytržení začali skákat ze svých bidýlek na zem. Toho dne měli v nemocnici spoustu práce se zlomeninami. Zřejmě šlo o jediné vážné případy, ke kterým toho dne došlo.

Na celém světě se staly stovky podobných případů a i dnes jsou lidé, kteří prorokují konec světa.

KOUŘOVÁ CLONA

Nepřítel vytváří kouřovou clonu, aby zastrašil ty, kteří mohou být zastrašeni a odvedeni, ale pravda stále žije. Navzdory všemu, co bylo řečeno, a každému podvodu, který byl spáchán, každé přirozené i duchovní znamení dokazuje, že jsme skutečně na konci věků.

POSLEDNÍ DOBA

Jsem si jist, že až si přečtete následující myšlenky o poslední době, nebudete již muset pochybovat o tom, v jakém čase se opravdu nacházíme.

„A toto je vůle Otce, který mě poslal – abych nic z toho, co mi dal, neztratil, ale vzkřísil to V POSLEDNÍ DEN.“ (Jan 6:39, NBK)

„Neboť toto je vůle Toho, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím V POSLEDNÍ DEN.“ (Jan 6:40, NBK)

„Nikdo nemůže přijít ke mně, jedině když ho přitáhne můj Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím V POSLEDNÍ DEN.“ (Jan 6:44, NBK)

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím V POSLEDNÍ DEN.“ (Jan 6:54, NBK)

V každém verši tohoto kázání Ježíš opakuje slib, že NÁS VZKŘÍSÍ V POSLEDNÍ DEN. Pokud se nám podaří rozpoznat, co Ježíš míní slovy „poslední den“, pak také budeme moci rozpoznat, kde se nyní v čase nacházíme a kdy poslední den přijde. Bůh v Genesis stvořil sedmidenní týden a každého dne konal odlišné dílo. V Janovi 5:46 Ježíš říká, že Mojžíš psal o Něm. Genesis tedy mluví o Ježíši. Jelikož stvoření bylo fyzickou záležitostí, musí mít také duchovní vý­znam, který nalézáme v Ježíši.

Když prozkoumáme, co Bůh každého dne stvořil, a budeme počítat od Adama každý den stvoření jako tisíc let, pak se před námi odhalí duchovní analogie stvoření: Že to, co začal činit ve čtyřiadvace­tihodinovém dni, dokončil v tisíciletém dni.

Protože Bůh je Duch a duchovní život je nejvyšší formou života, platí, že když Bůh tvoří fyzické věci, Jeho záměr přesahuje fyzické a má své naplnění v duchovním.

<< Předchozí strana Další strana >>