Bratr duCille byl v roce 1948 povolán Ježíšem Kristem jako apoštol a služebník evangelia pro dobu, ve které žijeme. Během svého života spolu se svojí manželkou Mavis kázali evangelium království Ježíše Krista po celém světě a zakládali sbory. Nejprve začali na ostrově Jamajka. Později, v roce 1969, byli posláni do Spojených států, aby varovali Boží lid před zkázou, která přichází. Založili Sonlight Ministries International a sbory v Evropě, Africe, Indii a mnoha dalších zemích. Neúnavně cestovali po celém světě, zatímco vyučovali a kázali, kdekoli se otevřely dveře k přijetí zjevení, které jim Bůh dal.

Sestra Mavis duCillová zemřela a odešla ke svému Pánu a Spasiteli 22.11.2008.

Bratr Cecil duCille zemřel a odešel ke svému Pánu a Spasiteli 20.10.2009.

Věrně spolu sloužili Hospodinu více než 60 let. I když jejich odchod byl velkým překvapením a ztrátou pro mnohé z nás, radujeme se ze svrchované vůle všemohoucího Boha, a víme, že smrt Jeho svatých je Jeho očím vzácná. Jsme tolik vděční za jejich mnohé roky věrné služby Hospodinu. Oba, Cecil i Mavis, zasvětili své životy Tělu Kristovu a my všichni budeme věčně požehnáni jejich obětí. Bojovali dobrý boj, dokončili svůj běh a víru si udrželi. Proto je také pro ně odložena koruna spravedlnosti. Nyní se už připojili k řadám velkého oblaku svědků (viz Židům 12). Nechť ovoce jejich práce na zemi dále rozkvétá až do slavného příchodu našeho Pána.