Je zde ještě jiný důvod, proč věříme, že jsme jen několik let od konce šestého dne.

Kdyby měl být čas počítán od Ježíše, pak bychom museli slyšet z Boha, od jakého momentu Ježíšova života začít počítat. Od narození nebo křtu, kdy začal svou službu? To by k chybě v našem kalendáři přidalo dalších tři a půl roku. Jednu věc však víme, totiž to, že Bůh obyčejně nechá postupně vytratit jednu éru, zatímco nová přichází. V tomto světle vidíme službu Jana Křtitele, jak se postupně vytrácí, za­tímco Ježíšova přichází.

Další důležitou, ne-li Bohem inspirovanou skutečností je to, že v prorocké knize Zjevení v 11. a 12. kapitole je jasně řečeno, že Bůh počítá 1260 dnů jako tři a půl roku, což znamená, že rok by měl 360 dnů. Pokud Boží rok má 360 dnů, pak náš solární rok (365 a čtvrt dne) má navíc pět a čtvrt dne. To by přidalo k nynějšímu roku asi 30 let.

JEDNO JE JISTÉ

Navzdory všem našim kalkulacím je jedna věc jistá. Bůh dopus­til, aby byl člověk zmaten ve svém počítání času, protože časy a ob­dobí, duchovně řečeno, budou zjeveny Božím synům, a ne světu. Mohu proto s velikou jistotou prohlásit, že je později, než si myslíme. Řečeno konkrétněji, jsme NA KONCI ŠESTÉHO DNE, na konci šestého tisíciletí.

Abych své čtenáře nenechal na pochybách, dovolte mi ještě říci, že podle Božího Slova skončí šestý den obdobím soužení – tísní a válkou, jakou dodnes země od stvoření světa nezažila.

Věřím, že se nacházíme právě v tomto čase.

JEŽÍŠŮV POSLEDNÍ DEN

Nyní tedy můžeme určit „poslední den“, o kterém Ježíš mluvil v Janovi 6:39–40;44;54. Poslední den je období JEDNOHO TISÍCE LET, které odpovídá SED­MÉMU DNI stvoření, v němž Bůh odpočinul od svého díla. Tento odpočinek má samozřejmě symbolický význam, neboť Bůh nikdy není unaven a nepotřebuje odpočívat. To je vysvět­leno v epištole Židům ve 4. kapitole. V Janovi 6 nám Ježíš sděluje velice naléhavé poselství, ještě pádnější svým opakováním, že během sedmého tisíciletí nastane VZKŘÍŠENÍ SPRAVEDLIVÝCH.

TO JE TEN ČAS

Nyní je rok 1995 (plus chyby) a na konci nastane tři a půl let trvající veliká tíseň pro celý svět, což bude konec období zvaného „velké soužení“. Po něm bude církev vysvobozena vzkříšením a Boží synové budou na zemi spolu s Ježíšem Kristem vládnout a kralovat v oslaveném těle.

ZJEVENÍ

V roce 1970 mi v bdělém stavu byla dána vize, v níž jsem uviděl muže, jak vstupuje do mého pokoje ve Ft. Lauderdale na Floridě a dává mi dva archy papíru. První arch byl popsán odshora až dolů. Když jsem se snažil zjistit, co je na něm napsáno, vzal mi ho a řekl: „O to se nestarej, to je minulost.“

Pak mi na klín položil druhý arch papíru, který byl celý prázdný, jen úplně nahoře byly stejně nečitelným rukopisem popsány dva řádky, a pak mi řekl: „To je soužení“. To se stalo v dubnu roku 1970.

Zde je potřeba zveřejnit omluvu. Poprvé tato kniha vyšla v led-nu 1973. V následném vydání z roku 1975 bylo na straně 25 pod nadpiskem „Zjevení“ řečeno, že „Boží synové vstoupí do vyšší přiro­zenosti v roce nebo kolem roku 1977“. K této chybě došlo přijetím falešného učení církve, že soužení bude trvat sedm let, tedy sedm let od roku 1970 byl rok 1977. Minulo již dvacet pět let soužení a každým rokem je to horší, ale až dosud třiapůlletá služba Krista skrze církev nezačala. A tak se na tomto místě svým čtenářům omlouvám.

Můj výklad může být mylný, ale věřím, zvláště pak díky této vizi, že v našem čase propukne velká válka. Ta pak předčí všechny minulé, které budou v jejím stínu vypadat jako dětská hra. Nastane soužení, jaké na zemi ještě nebylo. Boží Synové vstoupí do vyšší přiro­zenosti a nakonec přemohou charakter šelmy. K tomuto vyvrcholení dojde zde na zemi a země sama pak bude uvedena pod Boží vládu. Neboť Ježíš Kristus, náš Pán, sestoupí z nebe s křikem spolu s našimi bratry, kteří nyní žijí v neviditelné oblasti. A pak se neviditelné Boží oblasti stanou viditelnými a viditelné neviditelnými – to znamená, že budeme proměněni a budeme mít moc být jak viditelní, tak nevidi­telní.

A země odpočine. Buď Bohu chvála.

ZJEVENÍ NENÍ STATICKÉ

Zjevení Ježíše Krista je v srdcích a životech svatých živou, ply­noucí zkušeností. Proto mezitím, než se dostanete k těmto zjevením, která jsem svěřil papíru, mohou přijít další zjevení, takže první již budou zastaralá. Proto je v tuto dobu nezbytné, aby křesťané navzá­jem udržovali kontakt. Vím totiž, že v Těle Kristově se dějí věci tiše a nepostřehnutelně a synové rostou stále výše a výše, že nás průlom může zaskočit.

Usilujte tedy o to, abyste ze svých myslí odstranili věci tohoto světa, které jsou překážkou Těla Kristova. Musíme zvítězit v mysli, jinak nezvítězíme vůbec.

<< Předchozí strana Další strana >>