Nacházíme se na konci věku laodicejské církve, o které je ve Zje­vení 3:15;17 psáno, že „není ani studená, ani horká“ a říká si, „jsem bohatá, zbohatla jsem, nic nepotřebuji“. To znamená, že se všech sedm církví se svými vzpourami sešlo v této jedné. Máme před sebou obraz ve světě dobře zabezpečené církve, nejbohatší instituce na tváři celé země, třímající v rukou politickou a ekonomickou moc. Duchovně je pošetilá a na smrt nemocná rozdělením a hříchem. Lékař by její stav označil za nevyléčitelný. Mo­derní církevní systém sklouzl do bahna schizofrenie, když to, co z Bible káže, v prak­tickém životě nedokáže uplatňovat. Mezi ní a její Biblí existuje hluboká propast, která se stále zvětšuje. Církev něco dávat musí, a tak místo upřednostňování Bible se pokouší Bibli omezovat a měnit podle své potřeby.

Do roku 1991 mnoho amerických církví změnilo písně, aby se přiblížily moderním trendům doby. Některé vytiskly nové překlady Bible, které uvádí Boha v ženském rodě. Zjevuje se tak, že ve svatyni je již „vojsko ohavné“ (Dan 9:27). Budiž nám to výzvou k bdělosti, pro­tože bude následovat vyvrcholení pustošení a ničení, o němž mluvil prorok Daniel.

Je to stejné, jako když jednáme se zákeřnou nemocí. Bible totiž nebyla napsána pro tělesného člověka a není určena k tělesnému výkladu. Každý významný náboženský proud, ve snaze svoji chu­ravost napravit, si buď sám Bibli něja­kým způsobem přizpůsobuje, nebo s otevřenou náručí přijímá takový překlad, který po stránce učení jeho pozici potvrzuje. Přesto Bible jako celek tyto lidské organizace odsuzuje. Bezbožní lidé vytvářejí učení, kterými svazují své stoupence. V této pozdní hodině jsme svědky přílivu nových překladů Bible, které šíří zmatky, když některé pasáže Písma po svém osvětlují a jiné zatemňují. Údajně i komunisté připravovali překlad Bible, který by potvrzoval jejich teze.

Jeden POPULÁRNÍ PŘEKLAD BIBLE například převádí veškeré měrné jednotky do současných anglických ekvivalentů, čímž se ztrácí SYMBOLICKÉ vý­znamy čísel. Například ve Zjevení 21:16 převádí 12000 honů na 1500 mil. Tím je symbolika čísla dvanáct se třemi nula­mi naprosto vyprázdněna. A existují další dalekosáhlé chyby. Překla­datel se například snaží text v zájmu lepšího pochopení zjednodušit. Tím se však ztratí jeho hlubší duchovní význam, který překladatelovo chápání přesahuje. Výjimkou je anglická Bible King James Version, kterou překládal a vzájemně kontroloval velký počet lidí, takže neobsahuje důrazy nějakých učení nebo skupin. Vět­šina ostatních pře-kladů specifické důrazy obsahuje.

OBŽALOBA

Obžaloba současného církevního systému:

1) V našem církevním vedení chybí BOŽÍ ŘÁD. Bůh chtěl v církvi vládu teokratickou, nikoli vládu demokratickou, autokratic­kou, despotickou, plutokratickou nebo dokonce totalitní. VŠE, CO VYBO­ČUJE Z BOŽÍHO ŘÁDU, JE NEPOŘÁDEK. Nejhorším druhem nepo­řádku je spořádaný nepořádek. Pokud je Boží řád z církve vytěs­ňován záměrně, pak se v podstatě jedná o vzpouru. Tak to vidí Bůh. „Syny jsem vychoval, pečo­val o ně, ale vzbouřili se proti mně.“ (Iz 1:2, z ori­ginálu)

2) Církevní systém představuje světu Boha jako toho, který ne­dbá svých zaslíbení a není schopen vládnout vlastním domem. Sám sebe představuje světu jako Božího vyslance, a přitom žije ve stejných hříších jako bezbožní.

3) Učí, že Bůh je příliš dobrý, než aby soudil a zatracoval hřích. Tím se však církevní systém okrádá o poznání svého vlastního odsou­zení. Toto učení říká, že Bůh naplní nebe spoustou neochotných, svévolných, vzpurných a hříšných lidí, kteří Boha a Jeho dílo nenávidí. Svým učením deformují obraz nebe, tvoří z něho vzdálený příbytek duchů se skutečnými ulicemi ze zlata a zdmi z jaspisu kdesi na sku­tečné, daleké planetě. Defor­mují obraz pekla, z něhož zůstává pouhý mýtus nebo v jiném podání propast v zemi, i přes to, že Boží Slovo mluví o „bezedné propasti“. (Zj 9:2, NBK) Propast bez dna není nor­mální propast. Spojení bezedná propast ukazuje, že se nejedná o fy-zickou propast. Aby propast byla propastí, musí mít dno.

4) Nakonec ve jménu Božím církev vlastní ta nejzámožnější sídla ve městech. Pod pláštíkem charitativních organizací provádí obchodní transakce, kupuje a prodává, uchvacuje a za účelem získání moci lo­buje za přijetí zákonů ve všech legislativách světa. Na základě těchto skutečností je zřejmé, že současný církevní systém to­hoto světa je ve svém největším úpadku. Boží lid pak naopak ve stejnou hodinu po­vstává.

Logickým důsledkem toho je, že v blízké budoucnosti dojde k oddělení pravých křesťanů od falešné církve.

Před několika lety, kdy Canterburským arcibiskupem byl Dr. Ram-say, anglikánská církev prosazovala a lobovala za přijetí zákona legalizujícího homosexuální styk mezi svolnými dospělými jedinci a homosexuální manželství pro starší 21 let.

To je očividná ukázka odporu vůči výslovné Boží vůli s lid-stvem. Od té doby se touto cestou vydaly další církve a některé ji ve vzpouře proti Bohu překonaly, když začaly zakládat homosexuální církve. V roce 1991 episkopální církev do biskupského úřadu poprvé ordinovala lesbičku. To je ohavnost a zmatenost. Naproti tomu se sy­nodu presby­terské církve v roce 1991 podařilo porazit silnou skupinu v církvi, která požadovala uznání homosexuality atd.

V roce 1993 se v Anglii některé anglikánské sbory odtrhly od své denominace, připojily se zpět k římskokatolické církvi a prohlásily papeže za hlavu církve. Dcery nevěstky ze Zjevení 17 se vrací do ná­ruče své matky.

Rada církví se sídlem v New Yorku požadovala, aby místní legislativci zrušili zákon zakazující jisté sexuální praktiky mezi svol­nými dospělými jedinci.
„Ačkoli smilstvo, cizoložství, homosexuální styk a další devi­antní sexuální praktiky mezi plnoletými a svolnými osobami porušují židovsko-křesťanské zásady morálky, domníváme se, že trestní záko­ník není správným nástrojem kontroly těchto praktik, pokud k nim dochází v soukromí, mezi dospělými a bez nátlaku.“

Citovaný text je veřejný postoj církevního systému, který měl kdysi jméno „živý”. Pro srovnání mi dovolte ocitovat, co o těchto ra­dou církví schválených „deviant­ních sexuálních praktikách“ soudí Bůh.

„Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou, nebo ohavnost jest.“ (Lev 18:22)

„A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně.“ (Lev 20:13)

Trestem za tento hřích byl oheň.

„A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru sírou a ohněm od Hospo­dina s nebe.“ (Gen 19:24)

Ke slovu síra je třeba doplnit vysvětlení. Toto slovo vlastně znamená „výbušný materiál“ a zahrnuje TNT a všechny ostatní formy střelného prachu. Měl bych zmínit, že téměř veškeré zbraně moder­ních arzenálů fungují na základě ohně.

„Protož utvrzuji smlouvu svou s vámi, že nebude vyhlazeno více vše­liké tělo vodami potopy, aniž bude více potopa k zkažení (zničení) země.“ (Gen 9:11)

„Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí.“ (Gen 9:13)

„I zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou, a řekl Hospodin v srdci svém: Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho, aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.“ (Gen 8:21)

Bůh uzavřel s lidstvem smlouvu, že (a) ze země již znovu nevy­hladí všechny živé tvory a (b) nebude ničit vodou. Bod (b) zároveň naznačuje, že jako duha je ohnivou aurou na nebi, tak při příštím soudu země bude použit oheň. Tato myšlenka je zalo­žena na verši z 2. Petrovy epištoly 3:10, kde je napsáno, že „živly (řecké slovo ,stoi-cheions‘ znamená ,části světa‘) se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní (lidské činy odporující Boží vůli) budou spáleny“. (NBK)

Fundamentalistická víra, že Bůh zničí celý svět ohněm, je prav­divá pouze částečně. Světskost a všechny věci, které jsou Bohu odporné, budou ohněm spáleny, ale dobré Boží věci zničeny nebudou. To je v souladu se zaslíbením duhy, že Bůh již nikdy nevyhubí vše živé z tváře země. V rozporu s Písmem zastánci fyzického vytržení učí, že křesťané opustí ve vytržení zemi, a zatímco se budou slunit v nebe­sích, Bůh spálí zemi na popel. Když se pak vrátí, budou s Kristem vládnout – zřejmě hromadám popela nebo jen sami sobě. Ocituji ještě jeden verš z Písma jako důkaz, že země jako taková nebude zničena:

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoli (ale) země na věky trvá.“ (Kaz 1:4)

Další odkazy jsou v Žalmech 104:5 a 119:90.

Vlády tohoto sekulárního světa přenechávají církvi (církvím) v mnoha oblastech vůdčí roli a o její pozici se vyjadřují zcela otevřeně. V současné době se naše děti dostávají do nebezpečí ve školách, v nichž se vyučuje sexuální výchova v těch nejpřevrácenějších for-mách. Který zdravý rodič by chtěl, aby se jeho děti musely učit sexuální výchově v mateřské škole? Avšak právě to naše americká vláda zařazuje do povinné výuky, počínaje mateřskými školami.

<< Předchozí strana Další strana >>