Než se tato kniha dostane do vašich rukou, je možné, že soud již bude nastávat. Téměř celá moderní vojenská výzbroj je založena na principu ohně. OHEŇ bude ve válce, která se chystá, převažovat. Obyčejnému laikovi nejsou všechny super­moderní zbraně ještě ani známy. Ve vojenských arzenálech pod povrchem oceánů a ve vesmíru číhá náhlá smrt a je připravena vhodit tu „velikou horu ohněm hořící“ ze Zjevení 8:8 do „moře“ lidstva.

VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU

Přichází čas, kdy se křesťanské rodiny budou přemísťovat z center, která jsou pod Božím soudem. Na bezbožná města Ameriky, Evropy, Asie a celého světa padne oheň. Milióny lidí, namačkaných do monstrózních velkoměst ve Spojených státech, Evropě a na Dálném východě, dozrávají k soudu. Holocaust takového soužení přesahuje naši představivost a v jeho světle Danteho slavný obraz Pekla vypadá jen jako odpo­lední ohňostroj.

POSELSTVÍ JE NALÉHAVÉ. Křesťanské rodiny se budou muset přemístit ze středisek soudu. Lot měl mnoho důvodů, proč zůstat v Sodomě. Ale nastal okamžik, kdy musel utéci. Lot nemusel opustit svůj dům v chvatu, čekal však do chvíle, kdy již bylo příliš pozdě. A tak ztratil manželku i všechen svůj majetek. Přesto, než učiníte jaký­koli krok, ujistěte se, zda je to Bůh, kdo k vám mluví, a zda vám také říká, kam máte jít.

CÍRKVE SE SAMY DISKVALIFIKUJÍ

Od doby, kdy došlo k již zmíněnému případu v anglikánské církvi, vystoupily mnohé další odpadající sbory a směle doznávaly své hříchy v národních novinách.

Noviny The Daily Pantagraph, Bloomington, Illinois, USA, ve svém vydání ze dne 21. června 1974 uvádějí následující:

„DVANÁCT HOMOSEXUÁLNÍCH KLUBŮ

Minneapolis (UPI) – Luteráni angažovaní v homosexuálním světě – ať službou či účastí – založili klub na podporu záležitostí homosexuálů v církvi. Klub nazvaný ‚Luteráni zajímající se o homo­sexuály‘, který spolupracuje s homosexuály ve všech třech největších luteránských sborech v zemi, zvyšuje počet homosexuálních klubů v různých církevních skupinách na dvanáct.“

To je vzpoura proti Božímu Slovu. V Efezským 5:5–21 se říká, že žádný nečistý, smilník ani homosexuál atd. nezdědí Boží království.

Jak mohou lidé, kteří by měli znát Písma, mluvit o „homosexuá­lech v církvi“? Tyto dvě věci jsou neslučitelné, nemohou se spojovat. Je to jako říci, že hřích je v Bohu. Naprostý paradox.

Pro selhání církve a pád vůdců církve do podobných hříchů, pro hojně rozšířenou porušenost lidí zákonodárci národů schvalují ohavné zákony a návrhy, a tak vyjadřují vůli svých homosexuálně založených voličů. Budu zde citovat další příklad z kroniky města San Francisco ze dne 20. února 1975:

„Návrh zákona legalizující sexuální praktiky se hnul kupředu.

Sacramento: Opatření zakazující řadu sexuálních praktik mezi svolnými dospělými jedinci by mohlo být zrušeno návrhem zákona, který včera schválil výbor zákonodárného shromáždění. Návrh, který předložil člen výboru Willie Brown (DemSF), legalizuje orální i anální pohlavní styk, nedochází-li k němu pod násilím nebo s nezletilou oso­bou. Návrh také legalizuje cizoložné nemanželské soužití. Návrh, který byl schválen v poměru 5:1 v právním výboru shromáždění, nyní postupuje do sněmovny, kde podobný zákon loni neprošel …“

Izaiáš 28 mluví o těch, kteří „chybují (dosl. klopýtají) v soudu“. Byl to vskutku prazvláštní právní výbor. Zanedlouho poté byl tento návrh schválen i sněmovnou a byl uzákoněn.

PAPEŽ PAVEL VI.: Citujeme z časopisu Newsweek, ze dne 4. listopadu 1974, kde pod titulkem „BÝT ČI NEBÝT“ papež Pavel VI. říká:

„Církev se nachází v těžkostech. Zdá se, že církvi je určeno ze­mřít.“

Je to přesný a výstižný popis toho, co se stane v blízké budouc­nosti. Církev Ježíše Krista NEMŮŽE ZEMŘÍT a nezdá se, že by umírala. Papež však nemluvil o žádné jiné církvi než církvi římsko­katolické. Celý organizovaný církevní systém je sestaven po vzoru katolického systému, který je ve skutečnosti jedním systémem s dvěma hlavami.

Porušenost, která zaplavila církevní systém, jej učinila nezpůso­bilým být nadále církví. Jméno „církev“ se stalo bezvýznamným slovem anebo přijalo nějaký novodobý význam, který již neznamená „vyvolený“ a „pro Boha oddělený“. A tak má jméno, že žije, ale v Bo­žích očích je mrtvý.

BUDIŽ SVĚTLO

Je zde NADĚJE. Bůh by nás nezanechal bez světla. Odevšad po­vstávají lidé s pravým Božím světlem, jedni zde, druzí tam (Iz 28:13). Duchové rozdělení, kteří v minulosti pronásledovali pravou církev, jsou sráženi pod naše nohy pravdou, neboť Boží Duch nás činí jedno. To není organizační jednota založená na barvě, vyznání nebo třídě, jako je tomu u exkluzivních klubů. Je to jednota Ducha, která není z člověka, ale z Boha, jak to reprezentuje svícen s jeho sedmi lampami. Všechny hoří jedním a týmž olejem, avšak vytvářejí mnoho světel.

Tato studie tedy přesahuje všechna náboženství a náboženské sekty. Pojednává o Bohu jako o osobě a učiteli, který na tabuli kreslí svůj plán zvaný STÁNEK, plán věků, dosahující až na samý práh věč­nosti.

A tak každý, kdo začíná rozumět tomuto TAJEMSTVÍ, právě začal vystupovat z otroctví učení do svobody obrazu a podoby Boží.

<< Předchozí strana Další strana >>