Vnější nádvoří Mojžíšova stánkuEx 25:8–9: „I udělajíť mi svatyni, abych bydlil u prostřed nich. Vedlé všeho, jakž já ukazuje tobě podobenství (vzor) stánku a po-dobenství všech nádob jeho, tak uděláte.“

Obraz prvního dvoutisíciletí (vnější nádvoří), kdy se Bůh „re­produkoval” na zemi, byl znázorněn v Noemově arše. Noe zemřel 2006 let po Adamově hříchu.

Obraz druhého dvoutisíciletí (svatyně), jímž je Boží spasení, je ztělesněn ve STÁNKU, který Bůh dal Mojžíšovi. Proto bylo Mojžíšovi přikázáno, aby ho budoval přesně podle Bohem daného plánu.

Obrazem třetího dvoutisíciletí (svatyně svatých), které se nyní chýlí ke konci, je člověk, jehož prototypem je Ježíš Kristus.

Když první truhla – Noemova archa – zachránila jádro lidstva od vod soužení, splnila tak záměr, pro který ji Bůh učinil, a tak byla odložena stranou. Ale stánek, který Mojžíš postavil na poušti, má své konečné naplnění v nás. A tak než ho odložíme stranou, měli bychom v sobě mít naplněny všechny jeho obrazy a symboly. Tak budeme pravým BOŽÍM STÁNKEM a Jeho věčným příbytkem. Proto Mojžíšův stánek. Pomáhá nám odkrývat falešná učení, která jsme přijali. Křes­ťanská církev je v některých případech vinna přijetím pohanství ve jménu křesťanství. A tak výklad a zjevení stánku je pro člověka, který směřuje k dokonalosti, velice důle­žitý.

TŘI ČÁSTI STÁNKU

Stánek je rozdělen na tři části: vnější nádvoří, svatyni a svatyni svatých. Tentýž vzor či model existuje v nebesích. Bůh učinil všechny věci ve trojkách, což lze snadno dokázat. Například na člověku, který se skládá ze tří částí, nebo také na Bohu, nebi, a dokonce na atomu, který se rovněž skládá ze tří částí. Každá část atomu má další tři části a to pokračuje až do nekonečna, které je uvnitř stejně nekonečné jako nekonečnost vesmíru.

Nádvoří stánku měřilo sto loket na délku a padesát loket na šířku. Tato čísla nesmí být měněna nebo převáděna do jiných jednotek, vyjma případu, kdy chceme zjistit skutečnou délku nádvoří. Nezáleží nám na tom, zda loket měřil osmnáct nebo dvanáct palců, protože jde o SYMBOLICKÝ význam délky. Délka obvodu nádvoří byla tři sta loket, což je číslo Gedeonovy armády. Symbolicky je to číslo Božích synů.

„A zavřel Hospodin po něm.“ (Gen 7:16) Tato slova se vztahují na Noema, jeho rodinu a zvířata, která Bůh uzavřel do archy, než na zem přišla potopa.

Ohrazený prostor nazvaný nádvoří stánku je počátek procesu, v němž Bůh „zavře“ člověka jako housenku. Housenka „uzavřená“ v kukle prochází proměnou, na jejímž konci se dostává ven jako nádherný motýl. To je obraz, který nám Bible dává, když Bůh Mojží­šovi přikazuje postavit ohrazení kolem stánku.

SLOUPKY A KOLÍKY Z MĚDI

Měď je tu obrazem soudu, spravedlnosti a síly. Kolíky a sloupky užité pro oplocení stánku byly zhotoveny z mědi. Kolíky byly zasa­zeny do patek, rovněž měděných. Každý kolík měl na výšku pět loket. Číslo pět zde reprezentuje služebnost živých kamenů, které Bůh pou­žívá k budování Jeho nádvoří. Je to služebnost, kterou na zemi umístil, aby zavřela dveře před bezbožníky a za Božím lidem. To, že jsou kolíky z mědi, podobnost ještě podtrhuje a ukazuje, že neexistuje žádná jiná cesta, jak být v Kristu. Nakonec to bude ČLOVĚK, KTERÝ BUDE SOUDEM ČLOVĚKA. Člověk bude také soudit anděly, neboť tak jako Bůh posílá déšť rovným dílem na spra­vedlivé i nespravedlivé, tak mají všichni lidé stejnou příležitost být buď z Boha, nebo z ďábla. A když se někdo rozhojňuje ve zbožnosti, stává se tak soudem ostat­ních. Andělé měli větší příležitost a lepší důvod přemoci ďábla, avšak neudělali to, a proto ČLOVĚK BUDE VZOREM, PODLE KTERÉHO BUDOU SOUZENI.

Celkový obvod nádvoří je tedy tři sta loket. To znamená, že jsme obklopeni zdí, kterou je Bůh ve své plnosti. Ta se projevuje prostřed­nictvím Kristova svědectví skrze Slovo a Ducha. K tomu jsme dospěli na základě prvního čísla tři, které představuje Boží plnost. Nula je símě, nula dvakrát za sebou mluví o svědectví Ducha a Slova.

Vnější nádvoří Mojžíšova stánku- rohSTŘÍBRNÉ PŘÍČKY

Vršek měděných sloupků byl vyplněn stříbrem. To znamená, že vlast­ností ohrazení je vykoupení. Vykoupe­ní obklopuje celé nádvoří. Když nádvo­ří mluví o soudu a spravedlnosti, mluví pouze o soudu nad naším nepřítelem, HŘÍCHEM, neboť záměrem soudu a spravedl­nosti je VYKOUPENÍ. Stěna ohrazení je vykoupení. Když jsem uzavřen vlastně na věky, je to proto, abych byl vykoupen z otročení svému nepříteli. Chvála Pánu. Stří­brné háčky na sloup­cích sloužily k připevnění závěsů.

ZÁVĚSY

Všechny druhy závěsů představují TĚLO (tělesnost) a stříbrné HÁČKY, na kterých byly zavěšeny, reprezentují vykoupení. A tak vi­díme závěsy představující tělo (na jedné straně tváří ke světu, na druhé straně dovnitř), vyro­bené z bílého soukaného hedvábí a držené na svém místě VYKUPITELSKOU BOŽÍ MOCÍ. Závěsy měly na délku STO a na šířku PADESÁT loket. Číslo sto mluví o Ježíšově svědectví (Bůh naše spasení). Číslo padesát mluví o Kristově službě, která nás uvádí do MILOSTIVÉHO LÉTA (padesátý rok), do roku, ve kterém jsou v Izraeli propouš­těni zajatci na svobodu a odpouštěny všechny dluhy. Odkaz na tuto skutečnost máme v Lukáši 4:17–19.

V Markovi 6:40 Ježíš usadil zástupy „po stu a po padesáti“. Mělo to ovšem symbolický význam. KDYŽ BYL JEŽÍŠ NA ZEMI, UPLAT­ŇOVAL BOŽÍ ŘÁD V JEHO DOKONALOSTI. Noemovu synu Jáfe­tovi bylo sto let, když na zem přišla potopa.

Konstrukce stánku a každá podrobnost, která se stánku týkala, byla v dokonalé harmonii s NEBESKÝM ŘÁDEM a představuje Boží plán pro církev, která nyní musí vstoupit do DOKONALÉHO BOŽÍHO ŘÁDU.

Písmo se zmiňuje o tom, že závěsy byly ruční prací. (Ne­myslíme si, že by v té době měli stroje, ačkoli není vyloučeno, že mohli mít nějaký primitivní stroj na tkaní látek). Nicméně zde je zmínka o ruční práci, což svědčí o DÍLE SLUŽEBNOSTI, kterou Bůh ustanovil.

BÍLÉ SOUKANÉ HEDVÁBÍ

Ohrazení nádvoří bylo z bílého soukaného hedvábí, které bylo vyrobeno ručně. Bílé hedvábí symbolizuje čistotu a čistota je obranou (opevněním) církve. Ďábel nemůže čistotu vystát a čistota je kamenem úrazu pro zlé lidi. Zjišťujeme, že pravá církev nemusí zlé lidi o odchod žádat. Takoví lidé nejsou schopni přebývat v její blízkosti. Celé oplo­cení stánku, kromě brány, bylo tedy zhotoveno z bílého hedvábí.

Služebnosti zdokonalují Boží dílo v lidech (Ef 4:13). Různé barvy látek poukazují na rozdílná působení Ducha, která budou utkána takovým způsobem, že vytvoří látku (tělo) schopnou odolat vnějšímu světu a zároveň zachovat bez poskvrny vnitřek nádvoří.

Byly použity následující barvy látek:

Modrá = pomazání.
Purpur (šarlat) = synovství (vyžaduje zkušenost znovuzrození).
Červeň (červec) = krev neboli Boží život v nás (smrt sobě).
Bílé hedvábí = spravedlnost (ne naše vlastní).

BRÁNA

Brána, skrze níž vstupujeme do Boha, měla čtyři sloupy, které představují soužení a konec člověka (Ex 27:16–17). Brána je místo, jímž člověk znovu vstupuje do Boha. Člo­věk byl vyhnán z úzkého vztahu s Bohem, když Adam v zahradě zhřešil. Zde vidíme souvislost mezi bránou ve stánku a bránou v zahradě Eden. Čtenář by měl rozumět, že všechny věci, ačkoli se staly fyzicky, pro nás mají duchovní význam v Ježíši Kristu.

„A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s MEČEM PLAMENNÝM blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stro-mu života.“ (Gen 3:24)

CESTA DO ŽIVOTA VEDE SKRZE OHEŇ neboli soužení. Písmo neříká, že záměrem ohnivého meče je bránit člověku v účasti na stromu života, ale SPÍŠE naznačuje, že má-li člověk vstoupit do života, musí projít OHNĚM a CHERUBÍNY. Tytéž symboly cherubínů nalé­záme ve stánku na oponě, která odděluje svatyni od svatyně svatých. Nyní se podíváme podrobněji na význam ohně. O cherubínech bude-me mluvit později.

OHEŇ JE NÁSTROJ ZMĚNY

Oheň mění podstatu každého předmětu, s kterým přijde do styku, a to tak, že zvýší rychlost jeho atomů a změní jeho hustotu. V duchovním smyslu Bůh používá v Písmech slovo oheň velice volně a popisuje jím prostředek změny. Brána stánku má ve své symbolice ČTYŘI MĚDĚNÉ SLOUPY – soužení a soud těla, a v jistém smyslu ODSOUZENÍ té formy života, která tímto vchodem vchází.

SLAVNÉ ODSOUZENÍ

Slavným odsouzením máme na mysli proměnu do Boží podoby působením spravedlnosti, milosr­denství a lásky.

Zatímco čtyři sloupy v bráně mluví o zkoušení, soužení a změně, deset sloupů na východní straně nádvoří stánku mluví o Boží vládě. Bůh tím ukazuje, že ačkoli jsou venku všechny možné formy vlád, na Jeho nádvoří VLÁDNE ON.

DVACET SLOUPŮ po délce nádvoří mluví rovněž o SOUŽENÍ, neboť číslo dvacet je číslo JÁKOBOVA trápení. Soužení je jediným prostředkem, kterým Bůh dostane hřích ze svého lidu jednou pro­vždy.

<< Předchozí strana Další strana >>