Rád bych vyjádřil svou velikou vděčnost Bohu za bojovníky víry, kteří se mnou spolupracovali. Na prvním místě mu­sím poděkovat své man­želce Mavis, která je mi po mnoho let věrnou společnicí a spolu­pracov­nicí. Pracovala nepřetržitě – v ne-moci i ve zdraví, v nedostatku i v hoj­nosti, v čase pohody i nepohody. Má víra v Boha i člověka se velice rozhojnila skrze její pev­nost, neo­chvějnost a bezvýhradnou věrnost.

K vydání knihy přispěli další Boží, ve víře mocní, bojovníci. Bratr Steve Goodmon a sestra Francis Goodmonová byli neocenitelnou pomocí při vydání této knihy. Jsou našimi věrnými přáteli a spolupra­covníky již více než pětadvacet let. Bratr Thomas Trotter, sestra Carol Trotterová, sestra Catherine Trotterová, bratři Char­lie a Joe Trotterovi, bratr Gary Sonmore a sestra Emily Sonmoreová byli všichni poma­záni Pánem, aby přispěli svým časem a energií ke korektuře, vydání a opisování textu. Bratr Sid Kamprath a sestra Sharon Kamprathová byli neocenitelnou pomocí při výtvarném zpracování knihy. Jsem také velice vděčný mnoha dalším bratrům, kteří zde nejsou jmenováni a kteří podpořili vznik této publikace svým časem a modlitbami.

A tak nakonec tuto knihu vysílám s modlitbami svatých, aby se dostala co nejdále a přinesla hojné požehnání Božímu lidu. Vkládáme ji do rukou čtenářů jako hutnou stravu, aby mohli připravit vhodný pokrm pro Boží hladové stádo. Kéž Pán Ježíš Kristus a Bůh Otec bohatě požehná těm, kteří svou nesobeckou prací lásky přispěli ke vzniku této knihy.

Váš v Kristu
Cecil J. duCille

<< Předchozí strana Další strana >>