Mojžíšova "archa"Mojžíšova „archa“ neboli ošatka, zhotovená z listí a větviček, vysmolená smolou bránící propouštění vody, měla ve svých dvou horních patrech PACHOLÍKA. Chlapec Mojžíš představuje dvě vrchní patra – SYNA a DUCHA SVATÉHO. Mojžíš byl zjevením neviditelného Boha lidu, který Ho neznal a který Ho, jako například farao, nenáviděl a vzpíral se Mu.

V tomto předobraze byl Mojžíš symbolem člověka Ježíše, který měl přijít a přinést spasení celému lidstvu. Zde opět vidíme, že archa reprezentuje spasení. Zatímco byl Mojžíš bezbožnému světu zjevením Boha, představoval také Krista. Ve své roli lidského vůdce je obrazem tohoto SUPERPACHOLÍKA posledního dne, jímž se církev stane v posledních tři a půl letech soužení. V této roli zlomil moc Egypta. Ne­mohl být dotčen nebo zraněn lidskými služebníky, které satan posílal. Mojžíš vyvedl děti Izraele z Egypta a uvedl je do zaslíbené země. Stejně tak Boží synové (144 000) vyvedou Boží lid z babylónského systému a nakonec tento systém duchovní mocí svrhnou.

<< Předchozí strana Další strana >>